สำหรับตัวแทน

เนื่องจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ มีนโยบายจำหน่ายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประกาศ ทีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นจึงเปิดรับ ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ทุกจังหวัด โดยท่านสามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครเป็นตัวแทนมาได้โดยส่งมาที่ E-MAIL มาที่ norsorpor.online@gmail.com(ทุกวัน) หรือแฟกซ์มาที่ 02-945-9394 (เฉพาะวัน จ-ศ) และ 088-564-2525 (จ-อา)
* ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่เมนู “หนังสือพิมพ์” หัวข้อ “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”

สำหรับสมาชิก

1. การเริ่มสมัครเป็นสมาชิกของ บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด ได้ 2 ทางคือ
แฟกซ์เอกสาร ตามแบบฟอร์มที่ (แบบฟอร์มการสมัคร) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทุกช่องพร้อมเบอร์-ที่อยู่
   เวลา ที่สามารถติดต่อกลับได้
ดาวโหลด เอกสาร (แบบฟอร์มการสมัคร) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทุกช่องพร้อมเบอร์-ที่อยู่ เวลา
   ที่สามารถติดต่อกลับได้ และส่ง E-MAIL มาที่ norsorpor.online@gmail.com โดยระบุหัวข้อที่จะส่งว่า
   “สมัครเป็นสมาชิกหรือตัวแทน”

   การที่จะสมัครเป็นสมาชิกหรือตัวแทนของเราสามารถสมัครได้หมดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ บริษัท,ห้างหุ้นส่วน และบุคคล
   ทั่วไป ทั้งนี้ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ 088-564-2525 ติดต่อคุณอัจฉรา หรือ
   ฝากข้อความไว้ที่ ติดต่อเรา (โดยระบุชื่อ-เบอร์โทร และพิมพ์ “สอบถามการเป็นสมาชิกหรือตัวแทน”)
สำหรับบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก)


สำหรับกรณีทั่วไป ซึ่งมีความต้องการลงเป็นครั้งคราว เราก็สามารถจัดทำให้ได้กว่า ราคาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในตลาด และมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยกว่า สามารถเช็คได้จากเว็บไซด์ได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความที่จะลงโฆษณาโดยดูได้จาก หน้า (ตัวอย่าง) และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมาที่ norsorpor.online@gmail.com หรือ โดยระบุ หัวข้อว่า  “ลงโฆษณา” และกรุณาระบุข้อความ ติดต่อกลับให้ครบถ้วน (ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาผิดพลาด)


ลูกค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลูกค้านอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ดูรายละเอียดคำชี้แจงความแตกต่างของราคาได้จากสารประธาน)150 บาท

189 บาท
 

หมายเหตุ  ราคานี้ต่อการลง 1 ครั้ง ซึ่งหมายถึง การลง 1 ฉบับหนังสือพิมพ์และต่อ 1 A4 หากหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเกิน กว่า 1 A4 คิด อีก 150/189 ต่อแผ่น

สำหรับบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และบุคคลทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก)

1. สำหรับกรณีทั่วไป ซึ่งมีความต้องการลงเป็นครั้งคราว เราก็สามารถจัดทำให้ได้กว่า ราคาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในตลาด
   และมีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยกว่า สามารถเช็คได้จากเว็บไซด์ได้ตลอดเวลา โดยส่งข้อความที่จะลงโฆษณา
   โดยดูได้จาก หน้า (ตัวอย่าง) และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งมาที่ norsorpor.online@gmail.com โดยระบุหัวข้อว่า
   “ลงโฆษณา” และกรุณาระบุข้อความ ติดต่อกลับให้ครบถ้วน (ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ลูก
   ค้าส่งมาผิด)

2. อัตราค่าโฆษณา 189 บาทต่อครั้ง (ขนาดปกติ) ราคาอาจเปลี่ยนให้ถูกลง “promotion”


ส่งข้อมูลใดบ้างให้เรา เพื่อลงโฆษณา?

กรณีนัดประชุมผู้ถือหุ้น ส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) ขนาดA4
 • ใบเสร็จการโอนเงินให้ทางบริษัทฯ (ทั้งโอน ATM และโอนผ่านธนาคาร)
 • ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ที่อยู่สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์
 • ชื่อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับงาน

 • กรณีประกาศเลิกห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทฯ

 • แบบลช.2 หรือ

 • หนังสือรับรอง (ฉบับเลิก)
 • ใบเสร็จการโอนเงินให้ทางบริษัทฯ (ทั้งโอน ATM และโอนผ่านธนาคาร)
 • ที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
 • ที่อยู่สำหรับการส่งหนังสือพิมพ์
 • ชื่อ และเบอร์โทรติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับงาน
 • หมายเหตุ

  • การส่งงานประกาศ ต้องส่งงาน โดยมี ใบสั่งจอง ,งานประกาศ และใบแสดงการชำระเงิน เป็นอย่างต่ำ (ท่านสามารถดาวโหลดใบจองได้ที่ หน้าเมนู "หนังสือพิมพ์">"แบบฟอร์มใบสมัึครและอื่นๆ">"ใบจอง")  ตัวอักษร และขนาดที่แนะนำ ในการลงโฆษณา

  ทางหนังสือพิมพ์ฯ แนะนำให้ท่าน ใช้ตัวอักษร Font “Angsana new” ขนาด 18 ตัวหนา จะทำให้งานของท่านชัดเจน

  ลงโฆษณาให้เมื่อใด

  บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด จะดำเนินการลงโฆษณาให้หลังจากได้รับ ข้อความ และการชำระเงิน
  (บริษัทฯ จะดูรายละเอียดการชำระเงินจากหลักฐานการชำระเงิน เช่น ใบนำฝาก หรือใบเสร็จจากการโอนผ่าน ATM หรือ
  อื่นๆถ้ามี แล้วส่งแฟกซ์ มาที่  02-945-9394(เฉพาะวัน จ-ศ) และ 088-564-2525 (จ-อา) หรือ E-mail norsorpor.online@gmail.com (ทุกวัน) แล้ว ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับ
  รวมเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  หมายเหตุ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเฉพาะใบหน้าปก และใบหน้างานของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าต้องการ หนังสือพิมพ์ทั้งฉบับให้แจ้งล่วงหน้าพร้อมบวกค่าหนังสือพิมพ์ด้วย

  (กรุณาส่งหลักฐานให้ทางบริษัทฯ ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.)

  * ช่วงพิเศษ เมษายน รับงานถึง 17.00 น เท่านั้น แต่รับทุกวัน  การชำระเงิน

  ท่านสามารถชำระเงินได้ที่

  ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาราชวัตร เลขที่ 130-219811-5 ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด


  ธนาคารกสิกรไทย(ออมทรัพย์) สาขาบางกระบือ เลขที่ 007-2-76348-3 ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด


  ธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์) สาขาศรีย่าน เลขที่ 012-0-12110-7 ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด


  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์) สาขาราชวัตร เลขที่ 094-1-39044-7 ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด


  ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาราชวัตร เลขที่ 146-4-08201-3 ชื่อบัญชี บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด


  เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินโดย แฟกซ์ มาที่ 02-945-9394 (เฉพาะวัน จ-ศ) หรือ E-mail norsorpor.online@gmail.com (ทุกวัน)